Доц. Нина Атанасова, доктор
доц. Нина Атанасова+1

Образование и научно израстване:

 • 1999–2003 г. – висше, бакалавър, НСА „Васил Левски”, специалност: „Учител по физическо възпитание“.
 • 2003–2004 г. – висше, магистър, НСА „Васил Левски”, специалност: „Спортна анимация в туризма“.
 • 2005–2007 г. – редовен докторант.
 • От 2007 г. асистент по спортен мениджмънт.
 • 2009 г. защитава докторат на тема „Маркетинг на спортните занимания в условията на българското училище“.

Научни интереси:
В областта на спортния маркетинг, рекламата, технологията на маркетингови изследвания в спорта.

Контакти:
Студ. град: (02) 4014 (285)/кабинет 320
E-mail: nnsa@abv.bg

Участие в проекти

 1. Участие в комисия по управление на качеството и осигуряване на комуникация с партньорските организации по проект „Предприемачески умения и компетенции в академичните спортни квалификации чрез ключови НПО в спорта“.
 2. Наставник по проект „Office InterActors“. В Office InterActors е адаптиран моделът Interact (разработен в рамките на проект по програма „Леонардо да Винчи“ и награден с Европейски знак през 2007 г.), доказал се като успешен и приспособим към ученето на работното място.
 3. Европейска магистърска програма Programme of Health Rehabilitation (HARPE). Проект No 503202-LLP-1-2009-1-UK-ERASMUS-ECDSP.
 4. Проект BG 05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“.
 5. Проект SCORES – развитие на умения и компетентности, приложими в заетостта чрез спорта в Европа.
 6. „SEE-COUNTIRES FOR THE INTEGRITY OF FOOTBALL CLUBS” 613592-EPP-1-2-19-1-RO-SPO-SCP, програма Еразъм плюс на ЕС.

Публикации, учебници, ръководства

 1. Атанасова, Н. (2012). Маркетингови изследвания в спорта. Монография. НСА ПРЕС, С.
 2. Атанасова, Н. (2012). Маркетинг на спортната активност в образователната система. НСА ПРЕС, С.
 3. Deleva, N. (2008). The National Sports Academy and the development of Olympic educational programmes through ding of youth and school sports activities.
 4. Делева, Н., Атанасов, Е. (2005). Анализ на одобрените проекти по финансово-инвестиционната програмата HatTrick към УЕФА – характеристика, финансиране и процес на изпълнение. Авангард Прима, София, с. 31–36.
 5. Атанасов, Е., Делева, Н., Стефанов, З., Антонов, А. (2006). Анкетно проучване върху някои особености на женския футбол в България. С., ТМНК, Авангард Прима, с. 143–147.
 6. Делева, Н., Драганов, Г. (2007). Етични аспекти в българския професионален футбол. Сборник с доклади, НСА ПРЕС, с. 121–126.
 7. Драганов, Г., Делева, Н. (2007). Възможности за финансиране в спорта чрез участие с проекти. Спорт и наука, бр. 4, с. 125–129.
 8. Атанасов, Е., Стефанов, З., Делева, Н. (2007). Динамика на броя участващи отбори и представянето на българските отбори в Шампионска лига по футбол за жени в периода 2001–2006 г. Авангард Прима, София, с. 117–120.
 9. Делева Н., Атанасов, Е. (2009). Основни аспекти в мениджмънта на квалификационен турнир за Шампионска лига по футбол – жени. Спорт и наука, бр. 4, с. 48–52.
 10. Делева, Н., Цолов, Б. (2009). SWOT-анализ на училището като субект при управление спортната активност на учениците. Спорт и наука, бр. 2 , с. 115–121.
 11. Deleva N., Atanasov, Е. (2009). Research on the Possibilities to Implement Efficient Marketing Communication and Sponsorship in Female Football (following the example of a qualification tournament from the Champions League format). Физичка култура, год. 37, бр. 2, с. 176-178,.
 12. Tzolov, B., N. Deleva. (2009). Some negative social changes in sport in coming generation in Bulgaria. Физичка култура, год. 37, бр. 2.
 13. Делева, Н., Цолов, Б. (2010). Маркетингът като подход за изследване спортната активност на учениците. Пети международен конгрес „Спорт, стрес, адаптация“. Спорт и наука, изв. брой, част ΙΙ, с. 242–248, С.
 14. Делева, Н., Илиева, С. (2010). Проучване на някои показатели, определящи качеството на продукта „обучение по таекуондо”. Спорт и наука, бр. 3, с. 132–136.
 15. Делева, Н., Атанасов, Е., Соколов, А. (2010). Проучване възможностите за подобряване управлението на аматьорската минифутболна лига (АМФЛ) с оглед повишаване социално-икономическата ѝ значимост. Спорт и наука, бр. 3, с. 127–131, 2010.
 16. Делева, Н., Антонова, В. (2010). Волейболът като средство за спортуване извън учебната програма по физическо възпитание и спорт в училище (по примера на ВК „Звезди94“). Спорт и наука, изв. брой 4, част ΙΙ, с. 177–181.
 17. Делева-Атанасова, Н., Гатева, С. (2010). Анализ на модела и качеството на обучение по проект Office InterActors. Спорт и наука, бр. 6, с. 119–123.
 18. Атанасова, Н., Илиева, Д. (2011). Проучване интереса към масовите спортни прояви, организирани от Българската асоциация „Спорт за всички“ (по примера на „Зимно предизвикателство“, 2011 г.). Спорт и наука, бр. 4, с. 104–109.
 19. Атанасова, Н., Радоева, Л. (2011). Перспективи за повишаване посещаемостта на срещите на БК Левски-мъже. Спорт и наука, бр. 4, с. 121–109.
 20. Атанасова, Н., Антонова, В. (2012). Проучване нивото на удовлетвореност на студенти от Национална спортна академия „Васил Левски”, участници в проект „Предприемачески умения и компетенции в академичните квалификации чрез опита на ключови НПО в спорта“. Спорт и наука, изв. брой 3, 407–412.
 21. Антонова, В., Атанасова, Н. (2012). Анализ качеството на обучение на студентите от НСА „Васил Левски”, участвали в проект „Предприемачески умения и компетенции в академичните квалификации чрез опита на ключови НПО в спорта“. Спорт и наука, изв. брой 3, 429–436.
 22. Атанасова, Н., Атанасов, Е. (2020). Мениджмънт на футболна Академия (По примера на ПФК „Левски“). Годишник на НСА „Васил Левски“. Том 1, 280–288, 2020.
 23. Naydenova, K., Atanasova, N. (2020). The training of physical education teachers in Bulgaria, Italian Journal of Sports Pedagogy 1, 39-46.
 24. ATANASOVA, N, ATANASOV, Е. (2021). BRAND MANAGEMENT – THEORY AND PRACTICE IN THE FOOTBALL ACADEMIES IN BULGARIA. JOURNAL OF APPLIED SPORTS SCIENCES, vol. 1, July 2021, page 106-115.