Доц. Георги Драганов, доктор
доц. Георги Драганов+1

Образование и научно израстване
• Бакалавър („Педагогика на обучението по физическо възпитание“) от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, през 2002 г.
• Магистър („Мениджмънт на спорта“) от НСА „Васил Левски“ през 2005 г.
• Доктор („Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)“ през 2016 г.
• Щатен преподавател към катедра „Мениджмънт и история на спорта“ от 2005 г.

Контакти:
Студ. град: (02) 4014 (185)/кабинет 317
E-mail: g.draganov_nsa@abv.bg

Научни интереси
• Мениджмънт на програми и проекти в спорта.
• Мениджмънт на спортен клуб.
• Маркетинг на спорта.
• Финансиране в спорта.
• Обща теория на управлението.
• Систематология на спорта.

Обществена дейност
• Председател на сдружение „Спортен клуб Бела – спорт за всички“.
• Ръководител на Центъра за доброволчество към НСА „Васил Левски“.
• Член на организационния комитет на международни, национални и регионални спортни събития.

Публикации, учебници и ръководство
• Драганов, Г. (2015). Мениджмънт на проекти в спорта. Монография.
• Драганов, Г. (2016). Мениджмънт на проекти в спорта. Учебник за студенти в дистанционна форма.
• Драганов, Г. (2018). Мениджмънт на програми и проекти за младежки дейности и спорт. Учебник за студенти в дистанционна форма.
• Над 100 участия в научни форуми (в т.ч. доклади, публикации и др.) на български и английски език.
• Научен ръководител на над 30 успешно защитени дипломни работи.
• Научен ръководител на успешно защитил докторант.

Участие в проекти
Международни (реализирани по Erasmus+ и European solidarity corps):
• „Life after sport“.
• „PLAY to TRAIN“.
• „PARADIG“.
• „Dance for visually impaired youth“.
• CHF „Knowledge is the Key“.
• LEA „Sport and Society“ и др.
Национални:
• Проект „Законодателно проучване за изготвяне на Закон за доброволчество в спорта“ към Народното събрание на Република България.
• Функционален експерт на факултет „Спорт“ към НСА „Васил Левски“ за проект „Студентски практики“, „Студентски практики – фаза 1“ и „Студентски практики – фаза 2“.
Институционални:
• Проект „Развитие и популяризиране на доброволчеството в спорта“.
• Проект „Проучване на възможностите за изграждане на Център за доброволчество в спорта“.