Гл. ас. Десислава Илиева, доктор
гл.ас. Десислава Илиева_1

Образование и научно израстване:
Десислава Илиева е доктор по спортен мениджмънт и главен асистент в катедра „Мениджмънт и история на спорта“ на Национална спортна академия „Васил Левски“, София. Защитава дисертация на тема „Маркетинг на спорта за всички“ (2015). През 2012 г. завършва ОКС „магистър“ по спортен мениджмънт в НСА „Васил Левски“ и ОКС „магистър“ – „Публични комуникации в сигурността и отбраната” във Военна академия „Г. С. Раковски“, София. Дипломира се като треньор по таекуондо и втора специалност учител по физическо възпитание, има придобита допълнителна квалификация по спортна журналистика.

Контакти:
Студ. град: (02) 4014 (285) / Кабинет 320
E-mail: d.ilieva_nsa@abv.bg

Научни интереси:
Маркетинг на спорта, мениджмънт на спортни събития, маркетинг на спорта за всички, финансов мениджмънт, икономически отношения в спорта и спортна журналистика.

Участие в национални и международни проекти
Участва в множество международни и национални конгреси, конференции и проекти.

Обществена дейност
От 2010 г. е генерален секретар и член на УС на Българска асоциация спорт за всички, а към момента е председател на Българска федерация спорт за всички.

Публикации, учебници и ръководство
1. Илиева, Д. (2016). Мениджмънт на елитния спорт и спорта за всички. Електронен учебник, София.
2. Илиева, Д. (2016). Спортна журналистика. Електронен учебник, София.
3. Илиева, Д. (2016). Финансов мениджмънт в спорта. Електронен учебник, София.
4. Илиева, Д. (2017). Младежки дейности в училищна възраст. Електронен учебник, София.
5. Илиева, Д. (2017). Сътрудничество между публичната администрация и неправителствените организации. Електронен учебник, София 2017.