Спортният мениджмънт като образователна специалност и професия на бъдещето

   Спортът е едно от най-значимите социални движения в съвременния свят, което по мащабите си на влияние се нарежда до политиката, икономиката, образованието и науката, културата и изкуството. Все по-високата му социална значимост е продиктувана в най-голяма степен от нарастващите спортни потребности на хората, които създават необходимост усъвършенстването на системата за физическо възпитание и спорт (СФВС) да стане задължително направление в политиката на всяка цивилизована държава. А това не би могло да се случи без възприемането на спорта не само като целенасочена двигателна дейност, но и като бързо развиваща се интегративна наука. Това заедно със значителните инвестиции в него през последните години създадоха условия за обособяването на отделни научни направления - спортна икономика, спортен мениджмънт, спортен маркетинг и др. - като компоненти на интердисциплинарното спортно знание.

   Спортният мениджмънт като образователна специалност и професия се развива все по-интензивно през последните години. Доказателство за това е фактът, че днес в повече от 200 университета по света той се изучва като специалност. Съществуват Европейска, Северноамериканска, Азиатска и други асоциации по спортен мениджмънт, които са насочили усилията си в изграждането на международна мрежа по това образователно-научно направление. Показателен е фактът, посочен в проучване на тематичната мрежа AEHESSIS („Изравняване на европейските висши образователни структури в спортната наука“). От него става ясно, че в редица страни, в различни периоди от време, се извършва обучение по спортен мениджмънт от 6-7 до 18 образователни програми.

     Причините за високата социална значимост и образователните цели на специалността, намиращи отражение в професията на

спортния мениджър, като професия на настоящето и бъдещето,

са много. В най-голяма степен те са свързани със структурното усъвършенстване на спортните субекти (държавни органи, федерации, съюзи, клубове и др.) в т.ч. с подобряването на кадровото осигуряване в тях и извеждане на преден план на спортните мениджъри, които могат да въведат маркетинговата ориентация, които имат предприемачески дух и високи познания не само в съответния спорт, но и в спортната икономиката, спортното право, спортния маркетинг, социологията, психологията на взаимоотношенията и др. Които могат да приложат мениджърските принципи на управление, съобразно новите социално-икономически условия и по този начин да съдействат за цялостното усъвършенстване на СФВС.